Kratak pregled postupaka za dobijanje dozvola potebnih za izgradnju

Najnovijim izmenama i dopunama »Zakona o planiranju i izgradnji, iz decembra 2014. godine, uvedena je Objedinjena procedura u postupcima za izdavanje akata u ostvarivanju prava na izgradnju i korišćenje objekata.

Objedinjena procedura je postupak ili skup postupaka iz oblasti izgradnje koje sprovodi Opštinska uprava po službenoj dužnosti, u ime i za račun stranke, pribavljanjem potrebnih uslova i drugih dokumenata od republičkih i lokalnih javnih preduzeća, Službe za katastar nepokretnosti i drugih organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja.

Grafički prikaz – objedinjena procedura

U Opštinskoj upravi opštine Vrnjačka Banja, Služba za urbanizam, ekološke i imovinsko pravne poslove (Odsek za urbanizam i ekološke poslove) je nadležna da sprovodi objedinjenu proceduru za: izdavanje lokacijskih uslova; izdavanje građevinske dozvole; prijavu radova; izdavanje upotrebne dozvole; za pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu; za pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole i upotrebne dozvole iz njihove nadležnosti, kao i obezbeđenje uslova za priključenje na infrastrukturnu mrežu i za upis prava svojine na izgrađenom objektu.

Služba / Odsek sprovodi objedinjenu proceduru i u slučajevima izdavanja rešenja iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji.

U okviru objedinjene procedure sprovodi se i izmena lokacijskih uslova, odnosno rešenja o građevinskoj dozvoli.

U dokumentima u prilogu dat je detaljan opis procedure i grafički prikaz toka postupka za dobijanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole:

Obrasce zahteva u objedinjenoj proceduri možete preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji opštine, na adresi vrnjackabanja.gov.rs


IZGRADNJA OBJEKATA I IZVOĐENJE RADOVA ZA KOJE SE NE IZDAJE GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Građenje pomoćnih i ekonomskih objekata, izvođenje radova na investicionom održavanju objekta i uklanjanju prepreka za osobe sa invaliditetom, izgradnja sekundarnih, odnosno distributivnih mreža komunalne infrastrukture u okviru postojeće regulacije ulica, kao i uređenje saobraćajnica u okviru postojeće regulacije ulica, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija, promena namene objekta bez izvođenja građevinskih radova, promena namene uz izvođenje građevinskih radova, izvođenje radova na razdvajanju ili spajanju poslovnog ili stambenog prostora, ugradnja unutrašnjih instalacija (gas, struja, voda, toplotna energija i sl.) u postojeći objekat, postavljanje antenskih stubova i sekundarnih, odnosno distributivnih delova elektronske komunikacione mreže, pojedinačni elektrodistributivni i elektroprenosni stubovi, deo srednjenaponske elektrodistributivne mreže koji obuhvata 10 kv, 20 kv i kv vod, tipske transformatorske stanice 10/04 kv, 20/04 kv i 35 kv naponski nivo i deo elektrodistributivne mreže od transformatorske stanice 10/04 kv, 20/04 kv, 35/10 (20) kv i 35/04 kv do mesta priključka na objektu kupca (1 kv), 10 kv i 20 kv razvodna postrojenja, manje crpne stanice i manji ski liftovi, priključci na izgrađenu vodovodnu, kanalizacionu, gasnu i sl. mrežu; kompresorske jedinice za gas, uređaji za isporuku gasa, elektrane koje koriste obnovljive izvore energije instalirane snage 50 kW, tipski toplovodni priključci, građenje zidanih ograda, vrše se na osnovu rešenja kojim se odobrava izvođenje tih radova, odnosno promena namene objekta, koje izdaje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole.

Rešenje o odobrenju izvođenja radova se izdaje investitoru koji ima odgovarajuće pravo u skladu sa članom 135. Zakona o planiranju i izgradnji, koji dostavi idejni projekat u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije prema klasi objekta, odnosno tehnički opis i popis radova za izvođenje radova na investicionom održavanju, odnosno uklanjanju prepreka za kretanje osoba sa invaliditetom, a uredio je odnose sa jedinicom lokalne samouprave u pogledu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta i platio odgovarajuću administrativnu taksu.

Služba za urbanizam, ekološke i imovinsko pravne poslove doneće rešenje kojim se odobrava izvođenje radova, odnosno promena namene, u roku od pet dana od dana podnošenja zahteva.


PRIVREMENA GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Izdaje se za izgradnju: asfaltne baze, separacije agregata, fabrike betona, samostojećih, ankerisanih meteoroloških anemometarskih stubova, kao i stubova za druge namene, privremene saobraćajnice i priključci, priključci na komunalnu mrežu za potrebe građenja ili eksploatacije objekata, kao i za izvođenje istražnih radova na lokaciji, u cilju utvrđivanja uslova za izradu projekta za izvođenje i za izmeštanje postojećih instalacija.

Privremena građevinska dozvola može se izdati i za izvođenje radova na proizvodnim objektima ili objektima u funkciji proizvodnih objekata, a za koje je podnet zahtev za legalizaciju, radi dovođenja objekta u funkcionalno stanje, u cilju nastavka proizvodnje ili obnavljanja proizvodnog procesa. Po završetku radova na investicionom održavanju, adaptaciji, rekonstrukciji ili sanaciji, investitor je u obavezi da organu nadležnom za poslove legalizacije dostavi tehnički opis i popis radova na investicionom održavanju, idejni projekat, odnosno projekat za izvođenje, zavisno od radova koji se izvode / Za ove radove, privremena građevinska dozvola se može izdati ako je investitor upisan kao vlasnik na građevinskom zemljištu na kome je taj objekat sagrađen.

Zavisno od vrste objekta, odnosno radova, privremena građevinska dozvola se donosi za tačno određeni period u kome se objekat može koristiti, odnosno izvoditi radovi, a koji ne može biti duži od tri godine od dana donošenja privremene građevinske dozvole.

Na zahtev investitora, rešenje o privremenoj građevinskoj dozvoli može se jednom produžiti za još tri godine.

U slučaju da investitor sam ne ukloni privremeni objekat u određenom roku, Služba za urbanizam, ekološke i imovinsko pravne poslove, po službenoj dužnosti dostavlja zahtev građevinskoj inspekciji za uklanjanje.

Žalba na rešenje građevinskog inspektora ne zadržava izvršenje rešenja.


UKLANJANJE OBJEKATA

Uklanjanju objekta, odnosno njegovog dela, osim u slučaju izvršenja inspekcijskog rešenja, može se pristupiti samo na osnovu dozvole o uklanjanju objekta, odnosno njegovog dela.

Uz zahtev Službi za urbanizam, ekološke i imovinsko pravne poslove, za izdavanje dozvole o uklanjanju objekta, odnosno njegovog dela, podnosi se:
1) projekat rušenja sa tehničkom kontrolom;
2) dokaz o svojini na objektu
3) uslovi, ako se radi o objektu čijim rušenjem bi bio ugrožen javni interes (zaštita postojeće komunalne i druge infrastrukture, zaštita kulturnog dobra, zaštita životne sredine i sl.).

Dozvola o uklanjanju objekta, odnosno njegovog dela izdaje se rešenjem u roku od 8 dana od dana dostavljanja uredne dokumentacije.


POZIVNI CENTAR I INTERNET STRANICA ZA PRAVILNU PRIMENU ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i uz podršku USAID-a organizuje rad pozivnog centra kojim bi se unapredilo sprovođenje Zakona o planiranju i izgradnji.

Pozivni centar bi trebalo da pruži relevantne informacije svim zainteresovanima, u cilju boljeg razumevanja i pravilne primene odredaba Zakona o planiranju i izgradnji. Brojevi telefona pozivnog centra su: 011/40-43-190, 011/40-43-191 i 011/40-43-192.

U okviru projekta pozivnog centra, postavljena je i internet stranica gradjevinskedozvole.rs na kojoj se mogu pronaći odgovori na najčešće postavljena pitanja u vezi sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, kao i prečišćen tekst Zakona, podzakonski akti i drugi dokumenti relevantni za oblast građevinarstva.