.

Postupak procene uticaja za projekte koji mogu imati značajne uticaje na životnu sredinu, sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu, učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti, prekogranično obaveštavanje za projekte koji mogu imati značajne uticaje na životnu sredinu druge države, nadzor i druga pitanja od značaja za procenu uticaja na životnu sredinu, uređuje Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu.

Izvod iz Zakona:

Predmet procene uticaja su

  • projekti koji se planiraju i izvode, promene tehnologije, rekonstrukcije, proširenje kapaciteta, prestanak rada i uklanjanje projekata koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu
  • projekti koji su realizovani bez izrade studije o proceni uticaja, a nemaju odobrenje za izgradnju ili se koriste bez upotrebne dozvole (procena uticaja zatečenog stanja)

Procena uticaja vrši se za projekte iz oblasti industrije, rudarstva, energetike, saobraćaja, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, upravljanja otpadom i komunalnih delatnosti, kao i za projekte koji se planiraju na zaštićenom prirodnom dobru i u zaštićenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra.

Projekti mogu biti predmet procene uticaja ako je njihovo izvođenje, odnosno upotreba u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja.

Projekti za koje se vrši procena uticaja

Vlada Republike Srbije propisuje:
1) listu projekata za koje je obavezna procena uticaja;
2) listu projekata za koje se može zahtevati procena uticaja.

Ovim propisom opisuju se projekti i utvrđuju kriterijumi za odlučivanje o potrebi izrade procene uticaja za projekte iz tačke 2).

Nadležni organ odlučuje o potrebi procene uticaja za projekte iz tačke 2) primenom propisanih kriterijuma.

Nosilac projekta za koji je obavezna procena uticaja i projekta za koji je utvrđena potreba procene uticaja, ne može pristupiti realizaciji, odnosno izgradnji i izvođenju projekta bez saglasnosti nadležnog organa na studiju o proceni uticaja.

Ovde možete preuzeti Uredbu o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu.

POSTUPAK PROCENE UTICAJA

Faze u postupku procene uticaja

1) odlučivanje o potrebi procene uticaja za projekte iz člana 4. stav 1. tačka 2) Zakona o proceni uticaja;
2) određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja;
3) odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja.

Sadržina zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja i sadržina zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu propisane su Pravilnikom o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu, koji možete preuzeti ovde:

Prikupljanje podataka i dokumentacije

Nadležni organi i drugi organi i organizacije dužni su da, na zahtev nosioca projekta, obezbede potrebne podatke i dokumentaciju od značaja za utvrđivanje i procenu mogućih direktnih i indirektnih uticaja projekta na životnu sredinu, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.
Ako organ / organizacija ne raspolaže traženim podacima, obaveštenjima i dokumentacijom, o tome pisanim putem obaveštava nosioca projekta u roku od 15 dana.

1. Odlučivanje o potrebi procene uticaja

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja

Nosilac projekta za koji se može zahtevati procena uticaja podnosi zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja nadležnom organu.

Zahtev o potrebi procene uticaja podnosi se na propisanom obrascu i sadrži:
1) podatke o nosiocu projekta;
2) opis lokacije;
3) opis karakteristika projekta;
4) prikaz glavnih alternativa koje su razmatrane;
5) opis činilaca životne sredine koji mogu biti izloženi uticaju;
6) opis mogućih značajnih štetnih uticaja projekta na životnu sredinu;
7) opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i otklanjanja značajnih štetnih uticaja;
8) druge podatke i informacije na zahtev nadležnog organa.

Uz zahtev se prilaže sledeća dokumentacija:
1) izvod iz urbanističkog plana ili potvrđeni urbanistički projekat, odnosno akt o urbanističkim uslovima koji nije stariji od godinu dana;
2) idejno rešenje ili idejni projekat, odnosno izvod iz idejnog projekta;
3) grafički prikaz mikro i makro lokacije;
4) uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija pribavljeni u skladu sa posebnim zakonom;
5) dokaz o uplati republičke administrativne takse;
6) drugi dokazi na zahtev nadležnog organa.
Izuzetno, izvod iz važećeg urbanističkog plana, odnosno drugi odgovarajući urbanistički dokument, ne podnosi se ako se delatnost planira u postojećem objektu čija se namena menja i ako nosilac projekta dostavi prijavu promene namene koju je potvrdio organ nadležan za izdavanje odobrenja za izgradnju.

Odlučivanje o zahtevu o potrebi procene uticaja

Nadležni organ obaveštava zainteresovane organe i organizacije i javnost o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja, u roku od deset dana od dana prijema urednog zahteva.

Ovo obaveštenje sadrži podatke o:
1) nosiocu projekta;
2) nazivu, vrsti i lokaciji projekta čije se izvođenje planira;
3) mestu i vremenu mogućnosti uvida u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta;
4) prirodi odluke koja će biti doneta na osnovu podnetog zahteva;
5) nazivu i adresi nadležnog organa.

Zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost, u roku od deset dana od dana prijema obaveštenja, mogu dostaviti svoje mišljenje.

Nadležni organ, u roku od deset dana od isteka utvrđenog roka, odlučuje o podnetom zahtevu uzimajući u obzir specifičnosti projekta i lokacije, kao i dostavljena mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.

Odlukom kojom utvrđuje da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu nadležni organ može odrediti i obim i sadržaj studije o proceni uticaja.

Odlukom kojom utvrđuje da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu nadležni organ može utvrditi minimalne uslove zaštite životne sredine, u skladu sa posebnim propisima.

Nadležni organ dostavlja nosiocu projekta donetu odluku i o njoj obaveštava zainteresovane organe i organizacije i javnost, u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

Pravo na žalbu

Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu izjaviti žalbu protiv odluke nadležnog organa o zahtevu za
odlučivanje o potrebi procene uticaja.

Žalba se izjavljuje nadležnom drugostepenom organu u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine.

Nadležni drugostepeni organ dužan je da odluku po žalbi donese u roku od 30 dana od dana prijema žalbe.

2. Određivanje obima i sadržaja sudije o proceni uticaja

Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja

Nosilac projekta za koji se obavezno vrši procena uticaja i za koji je nadležni organ utvrdio obavezu procene uticaja podnosi zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja podnosi se na propisanom obrascu i sadrži:
1) podatke o nosiocu projekta;
1a) opis lokacije;
2) opis projekta;
3) prikaz glavnih alternativa koje su razmatrane;
4) opis činilaca životne sredine koji mogu biti izloženi uticaju;
5) opis mogućih značajnih štetnih uticaja projekta;
6) opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i otklanjanja značajnih štetnih uticaja;
7) netehnički rezime podataka navedenih od 2) do 6);
8) podaci o mogućim teškoćama na koje je naišao nosilac projekta u prikupljanju podataka i dokumentacije;
9) druge podatke i informacije na zahtev nadležnog organa.

Uz zahtev se prilaže sledeća dokumentacija:
1) izvod iz urbanističkog plana ili potvrđenog urbanističkog projekta, odnosno akt o urbanističkim uslovima koji nije stariji od godinu dana;
2) idejni projekat, odnosno izvod iz idejnog projekta;
3) grafički prikaz mikro i makro lokacije;
4) uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija pribavljeni u skladu sa posebnim zakonom;
5) dokaz o uplati republičke administrativne takse;
6) drugi dokazi na zahtev nadležnog organa.

Odlučivanje o zahtevu

Nadležni organ u roku od deset dana od dana prijema zahteva za određivanje obima i sadržaja, obaveštava zainteresovane organe i organizacije i javnost o podnetom zahtevu.

Zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost mogu dostaviti svoja mišljenja o podnetom zahtevu u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja.

Nadležni organ najkasnije u roku od deset dana od dana isteka utvrđenog roka, donosi odluku o obimu i sadržaju studije o proceni uticaja, uzimajući u obzir specifičnosti projekta i lokacije, kao i dostavljena mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.

Nadležni organ dostavlja nosiocu projekta donetu odluku i o njoj obaveštava zainteresovane organe i organizacije i javnost u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

Pravo na žalbu protiv odluke o zahtevu za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja

Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu izjaviti žalbu protiv odluke nadležnog organa o zahtevu za
određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja.

Žalba se izjavljuje nadležnom drugostepenom organu u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine.

Nadležni drugostepeni organ dužan je da odluku po žalbi donese u roku od 30 dana od dana prijema žalbe.

3. Odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja

Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja

Nosilac projekta podnosi zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja nadležnom organu, i uz zahtev podnosi:
1) najmanje tri primerka studije u pisanom i jedan u elektronskom obliku;
2) odluku nadležnog organa iz prethodne faze postupka.

Nosilac projekta dužan je da zahtev za saglasnost podnese najkasnije u roku od godinu dana od dana prijema konačne odluke kojom je određen obim i sadržaj studije o proceni uticaja. Ako nosilac projekta podnese zahtev za saglasnost po isteku ovog roka, nadležni organ će odlučiti o podnetom zahtevu u zavisnosti od okolnosti svakog konkretnog slučaja.

Sadržaj studije o proceni uticaja

Studija o proceni uticaja obavezno sadrži:
1) podatke o nosiocu projekta;
2) opis lokacije na kojoj se planira realizacija projekta;
3) opis projekta;
4) prikaz glavnih alternativa koje je nosilac projekta razmatrao;
5) prikaz stanja životne sredine na lokaciji i bližoj okolini (mikro i makro lokacija);
6) opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu;
7) procenu uticaja na životnu sredinu u slučaju udesa;
8) opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i, gde je to moguće, otklanjanja svakog značajnijeg štetnog uticaja na životnu sredinu;
9) program praćenja uticaja na životnu sredinu;
10) netehnički kraći prikaz podataka navedenih u tač. 2) do 9);
11) podaci o tehničkim nedostacima ili nepostojanju odgovarajućih stručnih znanja i veština ili nemogućnosti da se pribave odgovarajući podaci.

Uz studiju o proceni uticaja prilažu se pribavljeni uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija u skladu sa posebnim zakonom.

Studija o proceni uticaja sadrži i osnovne podatke o licima, odnosno kvalifikaciji lica koja su učestvovala u njenoj izradi, o odgovornom licu, datum izrade, potpis odgovornog lica i overu potpisa pečatom ovlašćene organizacije koja je izradila studiju.

Obaveza izrade studije o proceni uticaja u postupku pribavljanja dozvole ili odobrenja za izvođenje projekta

Studija o proceni uticaja i saglasnost na studiju o proceni uticaja, odnosno odluka da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, sastavni su deo dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje odobrenja za izgradnju ili uz prijavu početka izvođenja projekta (izgradnja, izvođenje radova, promena tehnologije, promena delatnosti i druge aktivnosti).

Ovlašćenje za izradu studije o proceni uticaja

Studiju o proceni uticaja može da izrađuje pravno lice i preduzetnik ako je upisano u odgovarajući registar za obavljanje delatnosti projektovanja, inženjeringa i izrade studija i analiza. Pravno lice i preduzetnik dužno je da za izradu studije o proceni uticaja obrazuje multidisciplinarni tim sastavljen od lica koja poseduju dokaz o kvalifikaciji za izradu studije o proceni uticaja, odnosno za oblasti koje su predmet studije u čijoj izradi učestvuju.

Lice je kvalifikovano za izradu studije o proceni uticaja ako ima visoku stručnu spremu odgovarajućeg smera i najmanje pet godina rada u struci ili zvanje odgovornog projektanta.

Javni uvid, prezentacija i rasprava o studiji o proceni uticaja

Nadležni organ obezbeđuje javni uvid, organizuje prezentaciju i sprovodi javnu raspravu o studiji o proceni uticaja.

Nadležni organ u roku od sedam dana od dana prijema zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja obaveštava nosioca projekta, zainteresovane organe i organizacije i javnost o vremenu i mestu javnog uvida, javne prezentacije, kao i javne rasprave o studiji o proceni uticaja.

Javna rasprava može se održati najranije 20 dana od dana obaveštavanja javnosti.

Nosilac projekta učestvuje u javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja.

Tehnička komisija

Nadležni organ najkasnije u roku od deset dana od dana prijema zahteva za saglasnost obrazuje tehničku komisiju za ocenu studije o proceni uticaja.

Predsednik tehničke komisije imenuje se iz reda zaposlenih ili postavljenih lica u nadležnom organu.

Za članove tehničke komisije mogu biti imenovana lica sa visokom stručnom spremom odgovarajuće struke, odnosno smera i odgovarajućim stručnim rezultatima, iz reda:
1) zaposlenih ili postavljenih lica u nadležnom organu;
2) zaposlenih ili postavljenih lica u zainteresovanim organima i organizacijama;
3) nezavisnih stručnjaka.

Članovi tehničke komisije ne mogu biti lica koja su:
1) učestvovala u izradi studije o proceni uticaja koja je predmet ocene;
2) osnivači pravnog lica ili preduzetnik koji je izradio studiju o proceni uticaja ili zaposleni kod tih lica;
3) osnivači ili zaposleni kod nosioca projekta;
4) bračni drugovi, krvni srodnici do četvrtog stepena srodstva i srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva lica navedenih u tač. 1) do 3);
4a) zaposlena kao inspektori, odnosno lica koja vrše inspekcijski nadzor nad projektom za koji je izrađena studija o proceni uticaja.

Nadležni organ može obrazovati jednu ili više tehničkih komisija.

Dostavljanje studije o proceni uticaja tehničkoj komisiji

Nadležni organ dostavlja studiju o proceni uticaja tehničkoj komisiji u roku od tri dana od dana njenog obrazovanja.

Po završenom javnom uvidu, odnosno javnoj prezentaciji i javnoj raspravi, nadležni organ u roku od tri dana dostavlja tehničkoj komisiji izveštaj sa pregledom mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.

Postupak ocene studije o proceni uticaja

Tehnička komisija ispituje studiju o proceni uticaja, razmatra izveštaj sa sistematizovanim pregledom mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti i ocenjuje podobnost predviđenih mera za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja projekta na stanje životne sredine na lokaciji i bližoj okolini, u toku izvođenja projekta, rada projekta, u slučaju udesa i po prestanku rada projekta.

Predsednik tehničke komisije može na sednicu komisije pozvati nosioca projekta, obrađivače studije o proceni uticaja, kao i predstavnike nadležnih organa i organizacija koji su izdali uslove, saglasnosti i mišljenja u prethodnom postupku.

Na predlog tehničke komisije, nadležni organ može zahtevati od nosioca projekta da u određenom roku izvrši izmene i dopune u dostavljenoj studiji o proceni uticaja. Ako nosilac projekta ne postupi u svemu po ovom zahtevu, nadležni organ može, na predlog tehničke komisije, odobriti najviše jedan dodatni rok za izmene i dopune studije o proceni uticaja.

Tehnička komisija dužna je da izveštaj sa ocenom studije o proceni uticaja i predlogom odluke dostavi nadležnom organu najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema studije o proceni uticaja od nadležnog organa (rok ne teče za vreme ostavljeno nosiocu projekta za izmene i dopune studije o proceni uticaja).

Odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja

Nadležni organ donosi odluku o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja ili o odbijanju zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja, na osnovu sprovedenog postupka i izveštaja tehničke komisije i dostavlja nosiocu projekta u roku od deset dana od dana prijema izveštaja.

Odlukom o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja utvrđuju se naročito uslovi i mere sa sprečavanje,
smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu.

Odluku nadležni organ dostavlja nadležnom inspektoru za zaštitu životne sredine.

Odluka nadležnog organa je konačna.

Protiv odluke, podnosilac zahteva i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor.

Obaveštavanje zainteresovanih organa i organizacija i javnosti

O odluci o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja ili o odbijanju zahteva za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja, nadležni organ je dužan da u roku od deset dana od dana njenog donošenja obavesti
zainteresovane organe i organizacije i javnost o:

1) sadržini odluke;
2) glavnim razlozima na kojima se odluka zasniva;
3) najvažnijim merama koje je nosilac projekta dužan da preduzima u cilju sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja štetnih uticaja.

Stavljanje dokumentacije na uvid

Nadležni organ je dužan da zainteresovanim organima i organizacijama i predstavnicima javnosti stavi na uvid kompletnu dokumentaciju o sprovedenom postupku procene uticaja, na zahtev podnet u pisanoj formi, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Od obaveze stavljanja na uvid dokumentacije izuzimaju se dokumenti zaštićeni poslovnom, službenom ili državnom tajnom. Poslovnom, službenom ili državnom tajnom ne mogu biti zaštićeni podaci koji se odnose na
emisije, stanje životne sredine i moguće negativne uticaje i posledice, rizike od udesa, rezultate monitoringa i inspekcijski nadzor.

Način obaveštavanja javnosti

Nadležni organ je dužan da o donetim odlukama obavesti javnost putem najmanje jednog lokalnog lista na svakom od službenih jezika koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta, odnosno aktivnosti.

Nadležni organ obaveštava zainteresovane organe i organizacije u pisanoj formi.

Obaveštavanje se može vršiti i putem elektronskih medija.

Procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu

Nosilac izvedenog projekta za koji se po odredbama ovog zakona vrši procena uticaja, a koji je izgrađen bez odobrenja za izgradnju ili se koristi bez odobrenja za upotrebu, dužan je da podnese zahtev za:
1) davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za projekte za koje je obavezna procena uticaja;
2) odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja za projekte za koje se može zahtevati procena uticaja.

Uz zahtev se podnosi:
1) kopija prijave objekta izgrađenog bez odobrenja za izgradnju i obaveštenje o mogućnostima usklađivanja objekta sa urbanističkim planom, odnosno o uslovima za izdavanje odobrenja za izgradnju;
2) izvod iz projekta izvedenog objekta;
3) izveštaj ovlašćene organizacije sa podacima o emisijama i izveštaj o rezultatima merenja i ispitivanja činilaca životne sredine na koje projekat utiče koji nisu stariji od šest meseci;
4) grafički prikaz mikro i makro lokacije;
5) dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Studija zatečenog stanja izrađuje se na osnovu projekta izvedenog objekta, podataka o emisiji i rezultata merenja i ispitivanja činilaca životne sredine i ima sadržaj propisan zakonom za studiju o proceni uticaja.

Nadležni organ odlučuje o potrebi izrade studije zatečenog stanja i o davanju saglasnosti ili odbijanju zahteva za davanje saglasnosti na studiju zatečenog stanja po postupku propisanom zakonom.

Provera ispunjenosti uslova iz saglasnosti na procenu uticaja

U postupku tehničkog pregleda za projekte za koje je data saglasnost na studiju o proceni uticaja utvrđuje se da li su ispunjeni uslovi iz odluke o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata.

Nadležni organ koji je vodio postupak procene uticaja imenuje lice koje učestvuje u radu komisije za tehnički pregled. Ovo lice može biti zaposleno ili postavljeno u nadležnom organu, odnosno u drugom organu i organizaciji ili nezavisni stručnjak koji poseduje dokaze o kvalifikaciji za učešće u radu tehničke komisije za ocenu studije o proceni uticaja. Upotrebna dozvola ne može se izdati ako ovo lice ne potvrdi da su ispunjeni uslovi iz odluke o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja.

Obaveštavanje o mogućim prekograničnim uticajima

Ako projekat može imati značajan uticaj na životnu sredinu druge države ili ako država čija životna sredina može biti značajno ugrožena to zatraži, Ministarstvo u što kraćem roku, a najkasnije kada ono ili nadležni organ bude obavestio svoju javnost, dostavlja drugoj državi na mišljenje obaveštenja o:
1) projektu zajedno sa svim dostupnim podacima o njegovim mogućim uticajima;
2) prirodi odluke koja može biti doneta;
3) roku u kome druga država može da saopšti svoju nameru da učestvuje u postupku procene uticaja.

O odluci o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja ili o odbijanju zahteva za davanje saglasnosti Ministarstvo obaveštava državu koja je učestvovala u postupku procene uticaja dostavljanjem obaveštenja o sadržini odluke i uslovima koji su određeni; glavnim razlozima na kojima je odluka zasnovana, uključujući razloge o prihvatanju ili odbijanju pribavljenih mišljenja zainteresovanih organa, organizacija i zainteresovane javnosti; po potrebi, najvažnijim merama koje je nosilac projekta dužan da preduzima u cilju sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja štetnih uticaja na životnu sredinu.

O primljenim obaveštenjima o prekograničnim uticajima predloženog projekta druge države Ministarstvo
obaveštava javnost.

Pribavljena mišljenja zainteresovane javnosti Ministarstvo uzima u obzir prilikom davanja mišljenja nadležnom organu druge države.

Troškovi nosioca projekta

Nosilac projekta snosi troškove izrade, izmene i dopune i ažuriranja studije o proceni uticaja, izrade studije zatečenog stanja, obaveštavanja i učešća javnosti u postupku procene uticaja i rada tehničke komisije.

Visinu troškova rada tehničke komisije utvrđuje ministar.

Obaveza vođenja evidencije

Nadležni organ vodi evidenciju o sprovedenim postupcima i donetim odlukama kao javnu knjigu.

NADZOR

Nadzor nad primenom odredaba Zakona o proceni uticaja, i propisa donetih na osnovu njega, vrši Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor vrši Ministarstvo preko inspektora za zaštitu životne sredine u okviru delokruga utvrđenog ovim zakonom.


*** primer sprovedene procedure, od zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja do saglasnosti na studiju***

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.