Program lokalnog ekonomskog razvoja predstavlja skup mera za stvaranje okruženja koje pogoduje privređivanju, otvaranju novih radnih mesta i privlačenju investicija. Program sprovodi Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj.

Sastoji se iz 5 programskih aktivnosti:

 1. Podrška postojećoj privredi
  • Tehnička podrška radu Privrednog saveta
  • Održavanje sastanaka, organizacija prezentacija, javnih rasprava, sastanaka sa delegacijama koje posećuju Opštinu, stvaranje partnerskog odnosa
  • Ispitivanje mišljenja i potreba lokalne poslovne zajednice
  • Obuke u organizaciji LER-a ili uz tehničku podršku LER-a
  • Osposobljavanja pripravnika – volontera (stručna praksa)
  • Intezivna saradnja sa lokalnom poslovnom zajednicom
  • Privlačenje investitora
  • Saradnja sa Opštim udruženjem preduzetnika
  • Tehnička pomoć Lokanom savetu za zapošljavanje
  • Saradnja sa civilnim sektorom
  • Saradnja sa NSZ-om
 2. Unapređenje privrednog ambijenta
  • BFC SEE Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem (BFC SEE) je jedinstveni program za poboljšanje kvaliteta usluga i informacija koje opštine u regionu jugoistočne Evrope pružaju privrednicima. Program certifikacije pruža opštinama jasne smernice o tome kako da kreiraju dobru poslovnu klimu i uvedu međunarodno priznate standarde efikasne i transparentne lokalne administracije.
   Investitorima koji žele da presele ili prošire svoje poslovanje u jugoistočnu Evropu, BFC SEE služi kao standardizovan mehanizam za procenu lokalnih uslova za poslovanje i ukazuje na to koje opštine u regionu imaju najpovoljniju klimu za investiranje.MARKETING I PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

   • Razvijanje kataloga lokacija
   • Ažuriranje vodiča za izdavanje građevinske dozvole i pružanje konkretne pomoći OLER-a investitorima
   • Izrada sajamskog kalendra
   • Izrada promotivnog materijala
   • Učestvovanje na sajmovima
   • Promotivne aktivnosti i distribucija promotivnih materijala
   • Ažuriranje stranice LER-a i drugih sadržaja na opštinskom sajtu i saradnja sa medijima

   KREIRANJE I AŽURIRANJE BAZA PODATAKA I LOGISTIČKA PODRŠKA EKONOMSKOM RAZVOJU

   UNAPREĐENJE ODNOSA SA INSTITUCIJAMA I ORGANIZACIJAMA OD ZNAČAJA ZA LER
   • Saradnja sa institucijama

   UNAPREĐENJE RADA OLER-A
   • Učešće na trening programima, konferencijama, seminarima, skupovima iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja
   • Prenošenje primera dobre prakse, razmena iskustava
   • Studijska putovanja u zemlji inostranstvu

 3. Podsticaji za razvoj preduzetništva
  • Subvencije za otvaranje novih radnih mesta
   Subvencija za otvaranje novih radnih mesta odobrava se poslodavcima radi zapošljavanja nezaposlenih lica koja se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Filijale Kraljevo – ispostava Vrnjačka Banja (u daljem tekstu:NSZ-Filijala Kraljevo).
   Subvencije za otvaranje novih radnih mesta odobravaju se u mesečnim anuitetima, poslodavcima koji otvaraju nova radna mesta, radi zapošljavanja nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju u Službi Vrnjačka Banja.
   Visina subvecije isplaćuje se u visini od 80% od iznosa poreza na zaradu po novozaposlenom licu, koje poslodavac uplaćuje za svako novozaposleno lice.
   Poslodavac koji je ostvario pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta, može to pravo koristiti najduže 36 meseci po svakom novozaposlenom licu.
   Isplata subvencije za svaki mesec vrši se na osnovu dostavljenog dokaza o izvršenoj uplati poreza na zarade za novozaposlenog radnika.
  • Promovisanje dodatnih obuka za preduzetnike
   Saradnja sa institucijama, organizacija obuka
  • Savetodavna pomoć za korišćenje stimulativnih mera za MSP, ponude kredita komercijalnih banaka za MSP sektorSavetodavna pomoć OLER-a za korišćenje stimulativnih mera za MSP, korišćenje stimulativnih sredstava donatora (Ministarstava, SIEPA-e, Fonda za razvoj), kredita za MSP sektor komercijalnih banaka
  • Osnivanje i razvoj Trening centra

   Razvijanje plana obuka i realizacija obuka za nezaposlena lica u Trening centru, ispitivanje potreba za nedostajućom radnom snagom u poslovnoj zajednici, razvijanje plana obuka za potrebe investitora

 4. Održavanje ekonomske infrastrukture
  • Praćenje konkursa resornih ministarstava i apliciranje projekata iz navedene oblasti;
   Istraživanje i anketiranje lokalne zajednice sa ciljem predlaganja projekata u smislu izrade projektno-tehničke dokumentacije za onu infrastrukturu za koju ne postoji takva dokumentacija;
   Praćenje konkursa EU (IPA fondovi) i tehnička podrška konsultantskim kućama koje se bave izradom projekata i apliciranjem ka ovim fondovima;
   Praćenje realizacije projekata i izveštavanje nadležnih institucija
 5. Praćenje implementacije strateških dokumenata i upravljanje projektima
  • Koordinacija i aktivno učešće u praćenju, izveštavanju i analizi ostvarenih rezultata strateških dokumenata, programa i planova• Strategija održivog razvoja opštine Vrnjačka Banja 2013-2023. godine
   • Plan kapitalnih investicija 2014-2018. godine
   • Programski budžet opštine 2015-2017. godine
   • Godišnji planovi infrastrukturnog razvoja
   • Godišnji akcioni planovi za zapošljavanjeAnaliza mogućnosti i potreba, pokretanje novih razvojnih projekata, koordinacija, priprema i realizacija projekata

   • Formiranje baze projekata sa projektima u toku i ažuriranje iste po potrebi
   • Praćenje i obaveštavanje o konkursima, distribucija konkursnog materijala mogućim aplikantima.
   • Priprema projektnih predloga za konkurisanje kod donatora
   • Upravljanje projektnim ciklusima projekata

   Istraživanje mogućnosti za finansiranje projekata

   • Učešće na prezentacijama donatorskih konkursa
   • Komunikacija sa potencijalnim donatorima i organizacijama za naredni period, organizacija sastanaka i prezentacija opštine

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.