Понедељак, 17. Децембар, 2018.|10:54| Датум последњег ажурирања

СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТ
Стратегија одрживог развоја општине Врњачка Бања 2013-2023 СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2  РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Општи циљ 2.2. Израда неопходне планске документације

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ
Носиоци активности
  • Општина Врњачка Бања
  • СКГО
  • Општинска стамбена агенција
Временски оквир 2018 – 2019
Буџет (дин.) 1.192.500,00 динара
Извори финансирања
  • 772.500,00 – Стална конференција градова и општина (СКГО)
  • 420.000,00 – Буџет Општине
ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТРАТОР
 

110-291/18 ПДР "Грачац - Ромско насеље"