Уторак, 24. Април, 2018. године|12:19|Датум последњег ажурирања

chart (3)

Становништво и површина

01. Површина (у km²) 239
02. Број становника према Попису 2002 26.492
03. Број становника према Попису 2011 27.527
04. Број становника 2014 – процена 26.948

1.2 Број запослених/незапослених, зараде и бруто друштвени производ

2012 2013 2014 2015
01. Број запослених 6.220 6.088 5.774 6.263
02. Број незапослених 3.567 3.540 3.502 3.498
03. Просечна нето зарада (у РСД) 31.333 33.711 33.338 33.704
* Последње ажурно стање се односи на период 01.01 – 31.12.2015. године

1.3 Квалификациона структура незапосленог становништва

2012 2013 2014 2015
01. Неквалификовани 951 951 912 913
02. Нижа стручна спрема и полуквалификовани 159 160 163 156
03. Квалификовани 960 936 934 906
04. Средња стручна спрема 989 984 957 985
05. Висококвалификовани 48 48 46 47
06. Виша стручна спрема 129 114 107 104
07. Висока стручна спрема 331 347 383 387
Укупно 3.567 3.540 3.502 3.498

База незапослених особа са инвалидитетом