Utorak, 24. April, 2018. godine|12:19|Datum poslednjeg ažuriranja

chart (3)

Stanovništvo i površina

01. Površina (u km²) 239
02. Broj stanovnika prema Popisu 2002 26.492
03. Broj stanovnika prema Popisu 2011 27.527
04. Broj stanovnika 2014 – procena 26.948

1.2 Broj zaposlenih/nezaposlenih, zarade i bruto društveni proizvod

2012 2013 2014 2015
01. Broj zaposlenih 6.220 6.088 5.774 6.263
02. Broj nezaposlenih 3.567 3.540 3.502 3.498
03. Prosečna neto zarada (u RSD) 31.333 33.711 33.338 33.704
* Poslednje ažurno stanje se odnosi na period 01.01 – 31.12.2015. godine

1.3 Kvalifikaciona struktura nezaposlenog stanovništva

2012 2013 2014 2015
01. Nekvalifikovani 951 951 912 913
02. Niža stručna sprema i polukvalifikovani 159 160 163 156
03. Kvalifikovani 960 936 934 906
04. Srednja stručna sprema 989 984 957 985
05. Visokokvalifikovani 48 48 46 47
06. Viša stručna sprema 129 114 107 104
07. Visoka stručna sprema 331 347 383 387
Ukupno 3.567 3.540 3.502 3.498
Icon
Nezaposlena lica prema polu, radnom iskustvu, invalidnosti, državljanstvu, nacionalnosti i zanimanju

(stanje na dan 31.12.2017. godine)

Baza nezaposlenih osoba sa invaliditetom