Петак, 27.05.2016|14:12|Извор: РГЗ|фото: еУправа

О ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

Плански документи у Републици Србији деле се на просторне и урбанистичке планове. Законом о планирању и изградњи из 2009. године су одређене четири врсте просторних планова:

• Просторни план Републике Србије (ППРС)
• регионални просторни план (РПП)
• просторни план подручја посебне намене (ППППН)
• просторни план јединице локалне самоуправе (ППЈЛС)

Урбанистички планови су:

• генерални урбанистички план (ГУП)
• план генералне регулације (ПГР)
• план детаљне регулације (ПДР).

Централни регистар планских докумената одређен је чланом 43. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржини и начину вођења и одржавања Централног регистра планских докумената, Информационог система о стању у простору и локалног информационог система и дигиталном формату достављања планских докумената („Службени гласник РС”, број 33/2015).

Плански документи у Централном регистру воде се у четири фазе планског процеса и то:

• у припреми (план за који је донета одлука или за који је рани јавни увид у току)
• у изради (израда нацрта плана у току, или је јавни увид у току, или је завршен јавни увид, а просторни план још увек није усвојен)
• важећи (усвојен план на снази до истека планског хоризонта)
• неважећи (план који је стављен ван снаге или коме је истекао плански хоризонт).

ЈАВНИ ПОРТАЛ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА