Petak, 27.05.2016|14:12|Izvor: RGZ|foto: eUprava

O CENTRALNOM REGISTRU PLANSKIH DOKUMENATA

Planski dokumenti u Republici Srbiji dele se na prostorne i urbanističke planove. Zakonom o planiranju i izgradnji iz 2009. godine su određene četiri vrste prostornih planova:

• Prostorni plan Republike Srbije (PPRS)
• regionalni prostorni plan (RPP)
• prostorni plan područja posebne namene (PPPPN)
• prostorni plan jedinice lokalne samouprave (PPJLS)

Urbanistički planovi su:

• generalni urbanistički plan (GUP)
• plan generalne regulacije (PGR)
• plan detaljne regulacije (PDR).

Centralni registar planskih dokumenata određen je članom 43. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 – ispr, 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014) i Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja i održavanja Centralnog registra planskih dokumenata, Informacionog sistema o stanju u prostoru i lokalnog informacionog sistema i digitalnom formatu dostavljanja planskih dokumenata („Službeni glasnik RS”, broj 33/2015).

Planski dokumenti u Centralnom registru vode se u četiri faze planskog procesa i to:

• u pripremi (plan za koji je doneta odluka ili za koji je rani javni uvid u toku)
• u izradi (izrada nacrta plana u toku, ili je javni uvid u toku, ili je završen javni uvid, a prostorni plan još uvek nije usvojen)
• važeći (usvojen plan na snazi do isteka planskog horizonta)
• nevažeći (plan koji je stavljen van snage ili kome je istekao planski horizont).

JAVNI PORTAL CENTRALNOG REGISTRA PLANSKIH DOKUMENATA