• За решавање Ваших пословних захтева довољан је један једини телефонски позив, SMS порука или приступ овом порталу. Цео систем је осмишљен да би Вам био на услузи 24 сата дневно.
 

Потврда


Како функционише Пословни систем 48?

За помоћ у решавању Ваших пословних захтева сада је довољан један једини телефонски позив, SMS порука или приступ интернету и привредном порталу http://vrnjcispa.biz/. Цео систем је осмишљен да би Вама био на услузи и као такав Вам стоји на располагању 24 сата дневно.

Развој Пословног система 48 поспешује позицију наше локалне пословне заједнице и тиме нас ставља далеко испред осталих општина, што ће нам омогућити унапређење пословања постојеће привреде, привлачење инвестиција и отварање нових радних места.

Пословни ситем 48 представља информациони систем којим се у року од само 48 сати одговара на захтеве локалне пословне заједнице,  заинтересованих инвеститора и физичких лица.

Овај сервис поспешује решавање проблема и захтева привреде, као и располагање средствима на нов, модеран и функционалан начин, заснован искључиво на техничким подацима и чињеницама.

Систем је у потпуности у функцији локалне пословне заједнице и потенцијалних инвеститора који помоћу њега лакше и брже долазе до потребних информација, техничке подршке или пословних партнера.

Општина Врњачка Бања је, у циљу што ефикаснијег рада и боље комуникације са привредом, успоставила Одсек за локални економски развој који брине о свим захтевима. Одсеку се можете обратити  на следећи начин:

  • лично (доласком у канцеларију 48 у згради општине, Крушевачка 17);
  • телефоном на број 036/601-262 сваког радног дана од 07:30 – 15:30;
  • путем СМС поруке на телефон број 069/254-67-42;
  • преко обрасца “Пословног система 48” Пословног портала општине Врњачка Бања који се налази на овој страни.

Ако желите да Вас информишемо о статусу поднетог захтева, оставите податке како бисмо могли да Вам одговоримо (Телефон, SMS или е-mail). Ако нисте сигурни које је врсте Ваш захтев, изаберите “ДРУГО” са дна листе захтева.


ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

ШЕФ ОДСЕКА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Јелена Богојевић, дипломирани економиста

Опис посла: Организује и руководи радом Одсека, непосредно извршава стручне послове у унапређењу локалног економског развоја; припрема предлоге и од­луке за Скупштину општине из делокруга рада одсека; предлаже подстицајне мере за унапређење локалног економског развоја; даје мишљење на акте којима се утиче на политику привлачења инвестиција и унапређења привредног развоја; координира про­цесом стратешког планирања економског развоја; учествује у спровођењу спора­зума о сарадњи са општинама са којима је успостављена сарадња (бра­­тим­љење) скупш­тинс­ким одлукама; припрема трогодишње радне планове (акциони план) за Одсек за ло­кални економски развој; прати законе и подзаконска акта у об­ласти економског раз­воја; прати привредни развој, учествује у изради извештаја и анализа са циљем под­сти­цаја привредног развоја; остварује сарадњу са организа­цио­ним јединицама опш­тинске управе, надлежним установама и инс­титу­цијама на општинс­ком, регио­нал­ном и ре­публичком нивоу да би се усаглашеним мерама остварио бржи привредни развој општине; подстиче и припрема пројекте у области локалног еко­номског развоја; учествује у изради апликација за прикуп­љање фи­нан­сијских средстава из различитих домаћих и страних извора (донатори, минис­тарства, спонзори и др.); обавља најсло­женије послове и задатке из делокруга рада Одсека, стара се о законитом, благовре­меном и квалитетном обављању пос­лова и задатака; даје упутства извршиоцима за обављање послова; организује послове на праћењу реализације стратегије економског развоја општине и учествује у праћењу и реализацији пројеката из области локалног економског развоја; успоставља ко­нтакте и стара се о привлачењу нових инвеститора у општини; пред­лаже и даје мишљења о потребним мерама за ефикасан и успешан развој и акти­вности из области локалног економског развоја; доставља писану иницијативу са свим битним елементима за израду нацрта предложеног акта начлнику Опш­тинске управе; прати прописе из надлежности Одељења, даје мишљења у вези са истима и указује на промене прописа из надлежности Одељења; остварује  сарадњу  и  кон­та­кте  са  ресорним  ми­нис­тарствима  и  надлеж­ним покрајинским органима уп­ра­ве који су по­вери­ли одре­ђене послове из об­ла­сти привреде и локалног економског развоја општини у надлежност; ажурира профил зајед­нице, вебсајт и базу података који се односе на ло­калну привреду; дефинише форму и саставља извештаје о свом раду и раду Одсека, као и анализу остварених резултата и достављање истих Начелнику Оптшинске управе и Пред­седнику општине. Обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе. За свој рад непосредно одговара шефу Службе и начелнику Општинске управе.

КООРДИНАТОР ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

Небојша Алимпић, дипломирани економиста

Опис посла: Учествује у изради стратешко развојних, општих и поје­диначних аката од значаја за локални економски развој; успоставља контакт и сарадњу са суб­јектима од значаја за привреду на локалном нивоу; припрема базу података о локалним при­вредницима; учествује у изради општих и поје­диначних аката од значаја за локалну при­вреду; припрема пре­длоге подс­ти­цајних мера за развој при­вреде; учествује у спровођењу спора­зума о сарадњи са општинама са којима је успостављена сарадња (братим­љење) скупшти­нс­ким одлукама; припрема и реали­зује пројекте развоја људских ресурса у складу са потребама привреде (учествује у успостављању тренинг центра, организује различите тренинге и обуке, успоставља сарадњу са школама ифакул­тетима); успоставља сарадњу и пружа ст­руч­ну помоћ локалним привредницима; ажурира профил зајед­нице, вебсајт и базу података који се односе на локалну привреду. Прати законе и под­законска акта у области еко­ном­ског развоја; Пружа админис­тративно-техничку по­моћ опш­тин­ским радним телима заду­женим за локални економс­ки развој; Подстиче и припрема пројекте у области локалног еко­номског развоја; Учествује у изради апликација за прикупљање финансијских средстава из различитих домаћих и стра­них извора (донатори, министарства, спонзори и др.); Учествује у припреми сајмова и бизнис форума; Учествује у припреми локација за инвести­торе; упра­вља пројектним цик­лу­сом пројеката у области локалног еко­номског развоја од доношења Одлуке за почетак реа­лиза­ције до коначног извештаја; прати извршење пројек­та у свим њего­вим фа­зама; извештава надлежне органе и друге актере који учествују у суфи­нан­сирању пројекта; прати прописе из области економског развоја; врши и друге послове по налогу шефа Одсека, шефа Службе и начелника Општинске управе.