Verification

  • Submit

Kako funkcioniše Poslovni sistem 48?

Za pomoć u rešavanju Vaših poslovnih zahteva sada je dovoljan jedan jedini telefonski poziv, SMS poruka ili pristup internetu i privrednom portalu http://vrnjcispa.biz/. Ceo sistem je osmišljen da bi Vama bio na usluzi i kao takav Vam stoji na raspolaganju 24 sata dnevno.

Razvoj Poslovnog sistema 48 pospešuje poziciju naše lokalne poslovne zajednice i time nas stavlja daleko ispred ostalih opština, što će nam omogućiti unapređenje poslovanja postojeće privrede, privlačenje investicija i otvaranje novih radnih mesta.

Poslovni sitem 48 predstavlja informacioni sistem kojim se u roku od samo 48 sati odgovara na zahteve lokalne poslovne zajednice,  zainteresovanih investitora i fizičkih lica.

Ovaj servis pospešuje rešavanje problema i zahteva privrede, kao i raspolaganje sredstvima na nov, moderan i funkcionalan način, zasnovan isključivo na tehničkim podacima i činjenicama.

Sistem je u potpunosti u funkciji lokalne poslovne zajednice i potencijalnih investitora koji pomoću njega lakše i brže dolaze do potrebnih informacija, tehničke podrške ili poslovnih partnera.

Opština Vrnjačka Banja je, u cilju što efikasnijeg rada i bolje komunikacije sa privredom, uspostavila Odsek za lokalni ekonomski razvoj koji brine o svim zahtevima. Odseku se možete obratiti  na sledeći način:

  • lično (dolaskom u kancelariju 48 u zgradi opštine, Kruševačka 17);
  • telefonom na broj 036/601-262 svakog radnog dana od 07:30 – 15:30;
  • putem SMS poruke na telefon broj 069/254-67-42;
  • preko obrasca “Poslovnog sistema 48” Poslovnog portala opštine Vrnjačka Banja koji se nalazi na ovoj strani.

Ako želite da Vas informišemo o statusu podnetog zahteva, ostavite podatke kako bismo mogli da Vam odgovorimo (Telefon, SMS ili e-mail). Ako niste sigurni koje je vrste Vaš zahtev, izaberite “DRUGO” sa dna liste zahteva.


ODSEK ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ 

ŠEF ODSEKA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

Jelena Bogojević, diplomirani ekonomista

Opis posla: Organizuje i rukovodi radom Odseka, neposredno izvršava stručne poslove u unapređenju lokalnog ekonomskog razvoja; priprema predloge i od­luke za Skupštinu opštine iz delokruga rada odseka; predlaže podsticajne mere za unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja; daje mišljenje na akte kojima se utiče na politiku privlačenja investicija i unapređenja privrednog razvoja; koordinira pro­cesom strateškog planiranja ekonomskog razvoja; učestvuje u sprovođenju spora­zuma o saradnji sa opštinama sa kojima je uspostavljena saradnja (bra­­tim­ljenje) skupš­tins­kim odlukama; priprema trogodišnje radne planove (akcioni plan) za Odsek za lo­kalni ekonomski razvoj; prati zakone i podzakonska akta u ob­lasti ekonomskog raz­voja; prati privredni razvoj, učestvuje u izradi izveštaja i analiza sa ciljem pod­sti­caja privrednog razvoja; ostvaruje saradnju sa organiza­cio­nim jedinicama opš­tinske uprave, nadležnim ustanovama i ins­titu­cijama na opštins­kom, regio­nal­nom i re­publičkom nivou da bi se usaglašenim merama ostvario brži privredni razvoj opštine; podstiče i priprema projekte u oblasti lokalnog eko­nomskog razvoja; učestvuje u izradi aplikacija za prikup­ljanje fi­nan­sijskih sredstava iz različitih domaćih i stranih izvora (donatori, minis­tarstva, sponzori i dr.); obavlja najslo­ženije poslove i zadatke iz delokruga rada Odseka, stara se o zakonitom, blagovre­menom i kvalitetnom obavljanju pos­lova i zadataka; daje uputstva izvršiocima za obavljanje poslova; organizuje poslove na praćenju realizacije strategije ekonomskog razvoja opštine i učestvuje u praćenju i realizaciji projekata iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja; uspostavlja ko­ntakte i stara se o privlačenju novih investitora u opštini; pred­laže i daje mišljenja o potrebnim merama za efikasan i uspešan razvoj i akti­vnosti iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja; dostavlja pisanu inicijativu sa svim bitnim elementima za izradu nacrta predloženog akta načlniku Opš­tinske uprave; prati propise iz nadležnosti Odeljenja, daje mišljenja u vezi sa istima i ukazuje na promene propisa iz nadležnosti Odeljenja; ostvaruje  saradnju  i  kon­ta­kte  sa  resornim  mi­nis­tarstvima  i  nadlež­nim pokrajinskim organima up­ra­ve koji su po­veri­li odre­đene poslove iz ob­la­sti privrede i lokalnog ekonomskog razvoja opštini u nadležnost; ažurira profil zajed­nice, vebsajt i bazu podataka koji se odnose na lo­kalnu privredu; definiše formu i sastavlja izveštaje o svom radu i radu Odseka, kao i analizu ostvarenih rezultata i dostavljanje istih Načelniku Optšinske uprave i Pred­sedniku opštine. Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave. Za svoj rad neposredno odgovara šefu Službe i načelniku Opštinske uprave.

KOORDINATOR LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA

Nebojša Alimpić, diplomirani ekonomista

Opis posla: Učestvuje u izradi strateško razvojnih, opštih i poje­dinačnih akata od značaja za lokalni ekonomski razvoj; uspostavlja kontakt i saradnju sa sub­jektima od značaja za privredu na lokalnom nivou; priprema bazu podataka o lokalnim pri­vrednicima; učestvuje u izradi opštih i poje­dinačnih akata od značaja za lokalnu pri­vredu; priprema pre­dloge pods­ti­cajnih mera za razvoj pri­vrede; učestvuje u sprovođenju spora­zuma o saradnji sa opštinama sa kojima je uspostavljena saradnja (bratim­ljenje) skupšti­ns­kim odlukama; priprema i reali­zuje projekte razvoja ljudskih resursa u skladu sa potrebama privrede (učestvuje u uspostavljanju trening centra, organizuje različite treninge i obuke, uspostavlja saradnju sa školama ifakul­tetima); uspostavlja saradnju i pruža st­ruč­nu pomoć lokalnim privrednicima; ažurira profil zajed­nice, vebsajt i bazu podataka koji se odnose na lokalnu privredu. Prati zakone i pod­zakonska akta u oblasti eko­nom­skog razvoja; Pruža adminis­trativno-tehničku po­moć opš­tin­skim radnim telima zadu­ženim za lokalni ekonoms­ki razvoj; Podstiče i priprema projekte u oblasti lokalnog eko­nomskog razvoja; Učestvuje u izradi aplikacija za prikupljanje finansijskih sredstava iz različitih domaćih i stra­nih izvora (donatori, ministarstva, sponzori i dr.); Učestvuje u pripremi sajmova i biznis foruma; Učestvuje u pripremi lokacija za investi­tore; upra­vlja projektnim cik­lu­som projekata u oblasti lokalnog eko­nomskog razvoja od donošenja Odluke za početak rea­liza­cije do konačnog izveštaja; prati izvršenje projek­ta u svim njego­vim fa­zama; izveštava nadležne organe i druge aktere koji učestvuju u sufi­nan­siranju projekta; prati propise iz oblasti ekonomskog razvoja; vrši i druge poslove po nalogu šefa Odseka, šefa Službe i načelnika Opštinske uprave.