Kratak pregled postupaka za dobijanje dozvola potebnih za izgradnju

Најновијим изменама и допунама »Закона о планирању и изградњи, из децембра 2014. године, уведена је Обједињена процедура у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и коришћење објеката.

Обједињена процедура је поступак или скуп поступака из области изградње које спроводи Општинска управа по службеној дужности, у име и за рачун странке, прибављањем потребних услова и других докумената од републичких и локалних јавних предузећа, Службе за катастар непокретности и других организација којима су поверена јавна овлашћења.

Графички приказ – обједињена процедура

У Општинској управи општине Врњачка Бања, Служба за урбанизам, еколошке и имовинско правне послове (Одсек за урбанизам и еколошке послове) је надлежна да спроводи обједињену процедуру за: издавање локацијских услова; издавање грађевинске дозволе; пријаву радова; издавање употребне дозволе; за прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу; за прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту.

Служба / Одсек спроводи обједињену процедуру и у случајевима издавања решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи.

У оквиру обједињене процедуре спроводи се и измена локацијских услова, односно решења о грађевинској дозволи.

У документима у прилогу дат је детаљан опис процедуре и графички приказ тока поступка за добијање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе:

Обрасце захтева у обједињеној процедури можете преузети на званичној интернет презентацији општине, на адреси vrnjackabanja.gov.rs


ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА КОЈЕ СЕ НЕ ИЗДАЈЕ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

Грађење помоћних и економских објеката, извођење радова на инвестиционом одржавању објекта и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, изградња секундарних, односно дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре у оквиру постојеће регулације улица, као и уређење саобраћајница у оквиру постојеће регулације улица, реконструкција, адаптација, санација, промена намене објекта без извођења грађевинских радова, промена намене уз извођење грађевинских радова, извођење радова на раздвајању или спајању пословног или стамбеног простора, уградња унутрашњих инсталација (гас, струја, вода, топлотна енергија и сл.) у постојећи објекат, постављање антенских стубова и секундарних, односно дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже, појединачни електродистрибутивни и електропреносни стубови, део средњенапонске електродистрибутивне мреже који обухвата 10 kv, 20 kv и kv вод, типске трансформаторске станице 10/04 kv, 20/04 kv и 35 kv напонски ниво и део електродистрибутивне мреже од трансформаторске станице 10/04 kv, 20/04 kv, 35/10 (20) kv и 35/04 kv до места прикључка на објекту купца (1 kv), 10 kv и 20 kv разводна постројења, мање црпне станице и мањи ски лифтови, прикључци на изграђену водоводну, канализациону, гасну и сл. мрежу; компресорске јединице за гас, уређаји за испоруку гаса, електране које користе обновљиве изворе енергије инсталиране снаге 50 kW, типски топловодни прикључци, грађење зиданих ограда, врше се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, односно промена намене објекта, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.

Решење о одобрењу извођења радова се издаје инвеститору који има одговарајуће право у складу са чланом 135. Закона о планирању и изградњи, који достави идејни пројекат у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи објекта, односно технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању, односно уклањању препрека за кретање особа са инвалидитетом, а уредио је односе са јединицом локалне самоуправе у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта и платио одговарајућу административну таксу.

Служба за урбанизам, еколошке и имовинско правне послове донеће решење којим се одобрава извођење радова, односно промена намене, у року од пет дана од дана подношења захтева.


ПРИВРЕМЕНА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

Издаје се за изградњу: асфалтне базе, сепарације агрегата, фабрике бетона, самостојећих, анкерисаних метеоролошких анемометарских стубова, као и стубова за друге намене, привремене саобраћајнице и прикључци, прикључци на комуналну мрежу за потребе грађења или експлоатације објеката, као и за извођење истражних радова на локацији, у циљу утврђивања услова за израду пројекта за извођење и за измештање постојећих инсталација.

Привремена грађевинска дозвола може се издати и за извођење радова на производним објектима или објектима у функцији производних објеката, а за које је поднет захтев за легализацију, ради довођења објекта у функционално стање, у циљу наставка производње или обнављања производног процеса. По завршетку радова на инвестиционом одржавању, адаптацији, реконструкцији или санацији, инвеститор је у обавези да органу надлежном за послове легализације достави технички опис и попис радова на инвестиционом одржавању, идејни пројекат, односно пројекат за извођење, зависно од радова који се изводе / За ове радове, привремена грађевинска дозвола се може издати ако је инвеститор уписан као власник на грађевинском земљишту на коме је тај објекат саграђен.

Зависно од врсте објекта, односно радова, привремена грађевинска дозвола се доноси за тачно одређени период у коме се објекат може користити, односно изводити радови, а који не може бити дужи од три године од дана доношења привремене грађевинске дозволе.

На захтев инвеститора, решење о привременој грађевинској дозволи може се једном продужити за још три године.

У случају да инвеститор сам не уклони привремени објекат у одређеном року, Служба за урбанизам, еколошке и имовинско правне послове, по службеној дужности доставља захтев грађевинској инспекцији за уклањање.

Жалба на решење грађевинског инспектора не задржава извршење решења.


УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА

Уклањању објекта, односно његовог дела, осим у случају извршења инспекцијског решења, може се приступити само на основу дозволе о уклањању објекта, односно његовог дела.

Уз захтев Служби за урбанизам, еколошке и имовинско правне послове, за издавање дозволе о уклањању објекта, односно његовог дела, подноси се:
1) пројекат рушења са техничком контролом;
2) доказ о својини на објекту
3) услови, ако се ради о објекту чијим рушењем би био угрожен јавни интерес (заштита постојеће комуналне и друге инфраструктуре, заштита културног добра, заштита животне средине и сл.).

Дозвола о уклањању објекта, односно његовог дела издаје се решењем у року од 8 дана од дана достављања уредне документације.


ПОЗИВНИ ЦЕНТАР И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ЗА ПРАВИЛНУ ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у сарадњи са Националном алијансом за локални економски развој (НАЛЕД) и уз подршку USAID-а организује рад позивног центра којим би се унапредило спровођење Закона о планирању и изградњи.

Позивни центар би требало да пружи релевантне информације свим заинтересованима, у циљу бољег разумевања и правилне примене одредаба Закона о планирању и изградњи. Бројеви телефона позивног центра су: 011/40-43-190, 011/40-43-191 и 011/40-43-192.

У оквиру пројекта позивног центра, постављена је и интернет страница gradjevinskedozvole.rs на којој се могу пронаћи одговори на најчешће постављена питања у вези са одредбама Закона о планирању и изградњи, као и пречишћен текст Закона, подзаконски акти и други документи релевантни за област грађевинарства.