Sreda, 18. Maj, 2016.|15:11|Datum poslednjeg ažuriranja

Predmet projekta koji je predmet javnog rada predstavlja uređivanje javnih površina i javne infrastrukture na teritoriji opštine Vrnjačka Banja. Pod javnim površinama i javnom infrastrukturom podrazumevaju se:

  • Putevi i saobraćajnice sa pripadajućim mostovima, bankinama i kanalima za odvodnjavanje atmosferskih voda;
  • Pešačke i biciklističke staze;
  • Parkovske površine;
  • Rečna korita;
  • Groblja.

13 zaposlenih na javnom radu biće podeljeni u 6 radnih timova koji će u koordinaciji sa predstavnicima javnih preduzeća sprovoditi uređivanje  javnih površina i javne infrastrukture na teritoriji opštine Vrnjačka Banja. Partneri na realizaciji navedenog javnog rada biće JP „Beli Izvor“ i JP „Borjak“.

Navedeni javni rad je u saglasnosti sa Strategijom održivog razvoja opštine Vrnjačka Banja 2013-2023. i doprinosi njenom ostvarenju. Omogućavanje nezaposlenim radno sposobnim osobama, a pogotovo onima koje spadaju u teže upošljive kategorije stanovništva  da primene i unaprede svoje radne sposobnosti i veštine, naravno i da brže i lakše dođu do posla i da se osete društveno korisnim članom zajednice.

Kada je reč o značaju javnog rada za lokalnu sredinu,s obzirom da je Vrnjačka Banja turističko mesto 1. kategorije koje posle Beograda broji najveći broj poseta, realizacija navedenog projekta značajno doprinosi kvalitetnijem boravku posetilaca i kvalitetu turističkog sadržaja opštine u celini.

Što se tiče bezbednosti u saobraćaju, realizacijom ovog projekta u mnogome se doprinosi smanjenju broja saobraćajnih nesreća na teritoriji opštine, a takođe se vrši zaštita javne infrastrukture.

Kada je reč o zaštiti životne sredine navedeni javni rad doprinosi sprečavanju negativnog uticaja na životnu sredinu i sprečavanju negativnih uticaja elementarnih nepogoda na život stanovnika i posetilaca u smislu zaštite i prevencije od nastanka štete od elementarnih nepogoda.

PLANIRANA STRUKTURA NEZAPOSLENIH LICA
Stručna sprema Zanimanje Planirani broj lica
I,II 6
III, IV 5
VI 1
VII 1
Ukupno: 13
UKUPNA SREDSTVA ZA REALIZACIJU JAVNOG RADA (NSZ)
4.1 Sredstva za naknadu za obavljen posao  1.574.241,76
4.2 Naknada troškova dolaska i odlaska sa rada 78.000,00
4.2 Naknada troškova sprovođenja javnog rada 26.000,00
4.3 Naknada troškova obuke
Ukupno: 1.678.241,76

Elektronski registar projekta: “Priprema javnih površina za predstojeću turističku sezonu”